Schválen investiční plán 2006 Severočeské vodárenské společnosti

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) schválilo, po předchozím projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 2006 v rekordní výši téměř 1,1 miliardy korun.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2006 je plánován ve výši 1 095 720 tisíc korun. Tato částka je kryta ve výši 935 331 tisíc korun z vlastních zdrojů společnosti, ostatními zdroji jsou dotace z Fondu soudržnosti v celkové výši 125 000 tisíc korun, dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 16 763 tisíc korun a zvýhodněná půjčka od tohoto fondu v celkové výši 18 626 tisíc korun. Oproti investičnímu plánu pro rok 2005 se jedná o navýšení celkového objemu investic o 13,2%.

Rekordní rozsah investičního plánu v roce 2006 ovlivní především závěrečná etapa realizace integrovaného projektuPodkrušnohoří v Ústeckém kraji, jež byla zahájena v posledním čtvrtletí roku 2004 a je spolufinancována EU z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. Jeho obsahem je modernizace a rekonstrukce několika provozovaných čistíren odpadních vod, dostavba kanalizačních systémů v aglomeraci Ústí nad Labem a modernizace technologie na úpravně vody Hradiště. V roce 2006 bude zahájena realizace obdobně rozsáhlého a náročného projektuLužická Nisa v Libereckém kraji, a to rovněž za významné finanční spoluúčasti evropského Fondu soudržnosti a SFŽP. Obsahem tohoto projektu bude modernizace technologie a rozšíření kapacity liberecké čistírny odpadních vod,  dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou a rekonstrukce úpravny vody Souš.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, k tomu dodává: „V letošním roce naše společnost završí realizaci projektu Podkrušnohoří a zahájí neméně náročný projekt Lužická Nisa. V souladu se schváleným Podnikatelským záměrem na roky 2005 – 2010 současně zvyšujeme podíl prostředků věnovaných na obnovu vodohospodářské infrastruktury, což přinese dlouhou řadu rekonstrukcí a dostaveb vodárenských a kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod. Cílem je – v rámci možností daných objemem vlastních finančních prostředků i dotací a při zachování sociálně únosné ceny vody – maximální možné splnění požadavků legislativy EU a související nové legislativy ČR na kvalitu pitné vody  a vypouštěných vod do roku 2010.“

Komentáře jsou zavřeny.