Projev z konference – ČR dopravní uzel Evropy

Role Hospodářského výboru PSP při schvalování rozpočtu SFDI

 

Jak probíhá příprava rozpočtu?

Sestavení návrhu SFDI, MD ve spolupráci s jednotlivými příjemci. Směrná čísla pro rozpočet SFDI stanovuje MF. V tomto ohledu je problematický propad příjmů, které jsou pro SFDI striktně určeny zákonem (mýto, dálniční známky, 100% výnosu silniční daně, 9,1% výnosu spotřební daně z paliv a maziv) oproti směrným číslům (předpokladům výše těchto výnosů z Ministerstva financí. V roce 2010 činil tento propad cca 2,4 mld. Kč. SFDI nemá možnost si tato směrná čísla korigovat.

 

SFDI sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu, který předkládá prostřednictvím ministra vládě vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu SFDI po případných změnách, které v něm provede, ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky současně s návrhem státního rozpočtu České republiky.

 

Projednání v Poslanecké sněmovně PČR

 

Poté, co je rozpočet projednán na Vládě a odeslán do PSP, nastane jeho projednání v Hospodářském výboru, případně podvýboru pro dopravu. Rozpočet SFDI obsahuje jmenovité položky akcí. V rámci hospodářského výboru jsou projednávány pozměňovací návrhy jednotlivých členů a je diskutován celkový návrh a struktura rozpočtu.

 

Pro následující období je především nezbytné, aby byla zajištěna kvalitní údržba existujících komunikací a příprava staveb pro další rozpočtové období EU po roce 2014.

 

Rozpočet SFDI na rok 2012 (s výhledem na 2013 a 2014) bude na základě usnesení hospodářského výboru k rozpočtu loňskému projednáván s Hospodářským výborem v dřívějším termínu. Do konce května je po MD a SFDI žádáno předložení informací o strategických záměrech výstavby dopravní infrastruktury, včetně financování ve střednědobém a dlouhodobém výhledu.

 

Tento úkol však je při současném nastavení fungování financování DI v ČR velmi obtížný. Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala mimo jiné zefektivnit fungování SFDI a investorských organizací MD. Existuje neefektivita? Co je její příčinou? Zachování výše investic do dopravní infrastruktury však nebylo s ohledem na nutnost konsolidace veřejných rozpočtů reflektováno v předloženém návrhu rozpočtu SFDI.

 

Jak zefektivnit fungování SFDI?

Plánování dopravní infrastruktury musí probíhat ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Proto, aby bylo efektivní je třeba alespoň ve střednědobém horizontu stabilizovat příjmovou stránku SFDI. Dnes SFDI z příjmů, které má dány zákonem, viz výše, nepokryje ani všechny své „mandatorní výdaje“ – náklady na provoz, údržbu a obnovu infrastruktury.Jednou z možných cest vedoucích ke stabilizaci příjmové stránky je navýšení podílu ze spotřební daně z 9,1% na mnohem vyšší částku blížící se 50% a to náhradou za každoročně přidělovanou výši státní dotace, jejíž výše je meziročně velmi nestálá. Toto opatření by mělo z pohledu státního rozpočtu neutrální efekt.

 

Pro nastartování většího objemu výstavby je také třeba zapojit soukromé finanční prostředky např. formou projektů PPP či jiným vhodným způsobem

Skokan Petr
petrskokan@petrskokan.cz

Komentáře jsou zavřeny.