Projev Petra Skokana u příležitosti slavnostního zakončení rekonstrukce ČOV v Doksech

Vážené dámy a pánové, milí hosté,

 

Dovolte mi, abych Vás jako zástupce orgánů Severočeské vodárenské společnosti přivítal na slavnostním setkání – na zakončení realizace projektu Rekonstrukce čistírny odpadních vod Doksy- Staré Splavy.  

Severočeská vodárenská společnost usiluje od vstupu České republiky do Evropské unie
o naplnění požadavků evropské Směrnice o čistění městských odpadních vod. Rekonstrukce zdejší čistírny odpadních vod patří do kategorie strategických, legislativně vyvolaných investic, protože řeší pro město Doksy, pro Staré Splavy a obec Jestřebí čištění odpadních vod v souladu s novou přísnější legislativou.

Investorem stavby v celkovém finančním objemu 71 milionů korun je Severočeská vodárenská společnost. Stavba má být spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí. Již dva roky je podána a zaregistrována žádost o dotaci. Ta se očekává ve výši 30,5 milionů korun z Fondu soudržnosti EU a 2,5 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí. Přes dlouhodobé průtahy věříme, že se nám dotaci podaří získat včas, tzn. nejpozději do konce zkušebního provozu zrekonstruované čistírny.

Přečištěné vody z čistírny jsou vypouštěny do Robečského potoka, který náleží do povodí Ploučnice. V katastrálním území leží i část Máchova jezera – jde tedy o turisticky vyhledávanou lokalitu, mně osobně navíc velmi blízkou. Proto mě velice těší, že závěrem mohu konstatovat, že stavbu se podařilo dokončit bez problémů, v souladu se schváleným harmonogramem a při dodržení finančního rozpočtu. Právě zahajovaný zkušební provoz důkladně prověří i kvalitu díla. Děkuji všem, kdo se na přípravě a realizaci tohoto projektu spolupodíleli.

 

 

Údaje o projektu:

Termín realizace: Od 11. srpna 2009 do 26. ledna 2011 

Investor: Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice

Zhotovitel: EUROVIA CS a. s.

Inženýr stavby: Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice

Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice

Současný provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice

Cena díla celkem: 59,9 milionů Kč bez DPH, tj. 71,3 milionů Kč vč. DPH

Obsah projektu: Kompletní rekonstrukce ČOV s kapacitou 6000 EO (v sezóně až 8500 EO). Dojde k intenzifikaci změnou technologie čištění a dostavbami. ČOV bude schopná flexibilně reagovat na výraznou změnu zatížení, ke které dochází v  turisticky exponované lokalitě v letní sezóně.

Skokan Petr
petrskokan@petrskokan.cz

Komentáře jsou zavřeny.