Projev Petra Skokana u příležitosti slavnostního zahájení rekonstrukce ČOV ve Šluknově

Vážené dámy a pánové, milí hosté,

 

Dovolte mi, abych Vás jako zástupce orgánů Severočeské vodárenské společnosti přivítal na slavnostním setkání – na zahájení realizace stavbyRekonstrukce čistírny odpadních vod Šluknov.  

Severočeská vodárenská společnost od vstupu České republiky do Evropské unie usiluje
o naplnění požadavků evropské Směrnice o čistění městských odpadních vod. Dnes zahajujeme realizaci jedné z posledních staveb, které patří do kategorie tzv. strategických investic.

Rekonstrukce a zkapacitnění čistírny odpadních vod vyřeší pro Šluknov čištění odpadních vod v souladu s novou přísnější legislativou a umožní napojení celé aglomerace Šluknov včetně plánované průmyslové zóny. Zrekonstruovaná čistírna také příznivě ovlivní kvalitu vody Stříbrného resp. Rožanského potoka.

Investorem stavby v celkovém finančním objemu téměř 62 milionů korun je Severočeská vodárenská společnost. Stavba má být spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí – je již podána a zaregistrována žádost o dotaci. Ta se očekává ve výši 27,4 milionů korun z Fondu soudržnosti EU a 2,3 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí. Doufáme, že i přes dlouhodobé průtahy bude nakonec kladně vyřízena.

Stavba má být hotova koncem roku 2011. Chci popřát všem, kdo se na ní spolupodílejí, úspěšný postup při dodržení rozpočtu, kvality a časového harmonogramu.

 

 

Údaje o projektu:

Termín realizace: Od října 2010 do 31. 12. 2011

Investor: Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice

Zhotovitel: RAVEL spol. s r. o.

Inženýr stavby: Garnets Consulting a. s.

Zpracovatel zadávací dokumentace: Aquecon s. r. o.

Zpracovatel prováděcí dokumentace: AZ Consult, spol. s r. o.

Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice

Cena díla celkem: 51 619 942,- Kč (bez 20% DPH), tj. téměř 62 milionů Kč vč. DPH

Obsah projektu:

Kompletní rekonstrukce mechanicko-biologické ČOV a výrazné zkapacitnění (z 3 000 na 7 000 EO), což umožní napojení celé aglomerace Šluknov včetně plánované průmyslové zóny.

Skokan Petr
petrskokan@petrskokan.cz

Komentáře jsou zavřeny.