Projev Petra Skokana u příležitosti Dne vody v Teplicích

Vážené dámy a pánové, starostky a starostové, primátoři, milí hosté,

za několik dní – 22. března – slavíme Světový den vody. Jeho hlavním smyslem je připomenout lidstvu význam vody a nutnost ochrany vodních zdrojů. Voda je pro člověka jednou ze základních životních podmínek a potřeb, je nutným předpokladem udržitelného rozvoje a dokonce samotného přežití lidstva. V mnoha zemích je považována za samozřejmost a často se jí plýtvá, na druhé straně velká část světové populace strádá fatálním nedostatkem pitné vody. Uvědomujme si neustále, jaké máme štěstí, že žijeme v regionu s dostatkem vody, že nemusíme řešit recyklaci vody anebo dokonce její přídělový systém.

V České republice řešíme jiný problém, a to uvést naši vodárenskou infrastrukturu do souladu s přísnějšími normami Evropské unie. Jsou mezi námi poprvé i noví zástupci měst a obcí, proto teď krátce zmíním již vícekrát opakované skutečnosti. Stát před přistoupením k Evropské unii podepsal závazek v oblasti čištění odpadních vod. Mezi nově přistupujícími státy jsme si však sami nastavili ty nejpřísnější podmínky. Nejpřísnější podmínky také znamenají potřebu obrovských investic do vodárenské infrastruktury. Z pohledu legislativy ČR jsou jedinými povinnými osobami se všemi důsledky, tedy i v oblasti sankcí za neplnění těchto závazků, města a obce. Severočeská vodárenská společnost vnímá v tomto ohledu za své akcionáře – města a obce na severu Čech – spoluodpovědnost. A proč to všechno zmiňuji právě dnes, kdy slavíme Den vody? Protože Vás chci ubezpečit, že ve většině aglomerací nad 2 000 ekvivalentních obyvatel v regionu působnosti SVS jsou legislativou vyvolané strategické investiční akce již zcela realizovány nebo před dokončením. V několika málo posledních případech byla jejich realizace zahájena. Cíl našeho snažení – kýžená meta SPLNĚNO v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod – je již skutečně na dohled!

Základnou pro plnění našich společných cílů je Podnikatelský záměr Severočeské vodárenské společnosti. Definuje hlavní úkoly, kterými jsou rozšíření a modernizace vodohospodářské infrastruktury i potřebná obnova majetku společnosti, a to při současně definovaném nepřekročitelném meziročním nárůstu ceny vodného a stočného. Podnikatelský záměr společnosti na období 2005–2010 byl velmi dobře připravený materiál, neboť od začátku počítal s dotacemi jen v omezené míře – a tento realistický předpoklad se naplnil. Období 2005–2010 pro nás představovalo naprosto enormní vypětí, kdy došlo ke ztrojnásobení objemu investiční výstavby ve srovnání s obdobím před rokem 2005. Na podobně kvalitních základech stojí i Podnikatelský záměr SVS na období 2011–2015. Jeho zásadním rysem je – samozřejmě po dokončení zbývajících strategických investic v oblasti čištění odpadních vod – přesun těžiště aktivit do oblasti výroby pitné vody a rychlejšího tempa obnovy stávajícího majetku společnosti.

Ukázalo se, že přes počáteční ujišťování nemůžeme spoléhat na nejisté evropské dotace, že musíme být schopni financovat projekty alternativním způsobem, mnohdy jen z vlastních zdrojů, že musíme hledat jiné zdroje spolufinancování. Pro řadu projektů z kategorie strategických investic i při odstraňování povodňových škod se nám podařilo získat dotace a zvýhodněné úvěry Ministerstva zemědělství. Kéž by vstřícný a pohotový přístup Ministerstva zemědělství mohl být vzorem i pro poskytování váznoucích dotací z fondů Evropské unie!

Chci ještě jednou ubezpečit, že Severočeská vodárenská společnost dělá maximum, abychom naplnili očekávání severočeských měst a obcí, našich akcionářů. A nyní již dost
o povinnostech a o práci – přeji Vám všem krásný umělecký zážitek a jarní pohodu.

Skokan Petr
petrskokan@petrskokan.cz

Komentáře jsou zavřeny.