POZVÁNKA na zasedání ZM – 26.10.2011


Pozvánka

11. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se koná 26. října 2011 od 16:00 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ – čp. 2, nám. T. G. M., 3. patro

PROGRAM
00) Prezentace studie umístění knihovny v KD Crystal
01) Plnění usnesení zastupitelstva města
01A) Zpráva o činnosti rady města
02) ÚP Česká Lípa
03) Podnět k pořízení změny č. 1 Regulačního plánu centrální zóny Česká Lípa
04) Adaptace KD Crystal na městskou knihovnu
05) Rozpočtové změny č. 6/2011
06) Prominutí doplatku kupní ceny ve výši 1.000.000,- Kč a smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč – Tomáš Křivohlavý
07) Ţádost o zproštění daně z nemovitosti
08) Mimořádný příspěvek zastupitelstva města – VMG v České Lípě
09) Odpisy ze zákona promlčených dluţných částek příspěvku na výţivu
10) Příspěvek na mamograf pro Nemocnici s poliklinikou Č. Lípa – darovací smlouva
11) Financování akce Revitalizace hřiště při ZŠ 28. října
12) Splnění podmínek z kupní smlouvy – p. Marek Landa
13) Předkupní právo dle nabídky Jitky Vorlíčkové ze dne 4.10.2011
14) Bezúplatný převod pozemku p. č. 1665/1v k. ú. Česká Lípa
15) Směna částí pozemků p. č. 3760/1 a 3760/20 v k. ú. Česká Lípa
16) Výkup objektu bývalé MŠ v Dubické ul. k. ú. Česká Lípa
17) Souhlas s dělením pozemků – ÚZSVM
18) Prodeje
18A) Prodej pozemku p. č. 295/21 v k. ú. Ţizníkov
18B) Prodej pozemků p. č. 8/1, 8/4, 8/5 a 8/6 v k. ú. Lada
18C) Prodej pozemku p. č. 3969/330 v k. ú. Česká Lípa
18D) Prodej pozemku p. č. 463/22 v k. ú. Dubice u České Lípy
18E) Prodej pozemků p. č. 718/11, 13/4 a 135/8 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova
19) Záměry
19A) Záměr prodeje části pozemku p. č. 12 v k. ú. Písečná u Dobranova
19B) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3359/1 v k. ú. Česká Lípa
19C) Záměr prodeje pozemků p. č. 977/2 a 108/9 v k. ú. Ţizníkov
19D) Záměr prodeje pozemku p. č. 1549/2 v k. ú. Česká Lípa
19E) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3969/160 v k. ú. Česká Lípa
19F) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3969/228 v k. ú. Česká Lípa
19G) Záměr prodeje pozemku p. č. 3969/163 a části p. č. 3969/106 v k. ú. Česká Lípa
19H) Záměr prodeje pozemku p. č. 3969/162 v k. ú. Česká Lípa
19I) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3969/229 v k. ú. Česká Lípa
19J) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3969/230 v k. ú. Česká Lípa
19K) Záměr prodeje části pozemku p. č. 251/1 v k. ú. Dobranov
19L) Záměr prodeje části pozemku p. č. 268 v k. ú. Písečná u Dobranova
19M) Záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 3352/4 a 5900/1 v k. ú. Česká Lípa
19N) Záměr prodeje části pozemku p. č. 5831/68 v k. ú. Česká Lípa
19O) Záměr prodeje části pozemku p. č. 5541/1 v k. ú. Česká Lípa
19P) Záměr prodeje části pozemku p. č. 4473/1 v k. ú. Česká Lípa
19Q) Záměr směny pozemků p. č. 379/2 a p. č. 53/2 v k. ú. Okřešice u České Lípy
19R) Záměr bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům v k. ú. Okřešice u České Lípy
19S) Záměr prodeje pozemků p. č. 348/4 a části p. č. 348/1 v k. ú. Ţizníkov
19T) Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 30/3 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova
19U) Záměr prodeje části pozemku p. č. 143 v k. ú. Dobranov
20 ) Převody finančních prostředků z rezervního do investičního fondu
20A) Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa
20B) Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411
21) Granty
21A) Příspěvky ze školských grantů – 2. etapa
21B) Příspěvky z grantů na cestovní ruch – 2. etapa
21C) Sportovní granty 6. etapa 2011
21D) Projekty prevence kriminality 2011
22) Příloha č. 3 ke zřizovací listině ZŠ, Pš a MŠ Moskevská
23) Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa
24) Odvolání a jmenování členů výborů ZM
25) Zápisy z výborů
25A) Zápis ze 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM
25B) Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM
25C) Zápis z jednání škodního a likvidačního výboru
25D) Zápis ze zasedání výboru pro rozvoj města a památky
25E) Zápis z 8. jednání FV konaného dne 10. 10. 2011
25F) Zápis z 8. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch
25G) Zápis z 10. jednání výboru ZM pro sport
25H) Zápis z 9. zasedání kontrolního výboru
25I) Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku
25J) Zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání
25K) Zápis z 8. jednání výboru pro ţivotní prostředí
26) Interpelace
26A) Stanovisko k interpelaci zastupitelky ČSSD Jany Rychtaříkové k Music Baru P.R.D.E.L. Hrnčířská ulice Česká Lípa
27) Informační materiály
28) Různé

Bliţší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Česká Lípa nebo u svých zastupitelů. Jejich kontakty najdete na adrese: www.mucl.cz , samospráva a volby, zastupitelstvo.

Kontakty na úředníky MěÚ Česká Lípa najdete na www.mucl.cz , městský úřad, kontakty.

Hana Moudrá
starostka města Česká Lípa

Komentáře jsou zavřeny.