POZVÁNKA na zasedání ZM – 21.9.2011

Pozvánka
10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa,
které se koná 21. září 2011 od 16:00 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ – čp. 2, nám. T. G. M., 3. patro

PROGRAM
01) Plnění usnesení zastupitelstva města
02) Zpráva o činnosti rady města
03) Rozpočtové změny č. 5/2011
04) Informace o rozpočtovém hospodaření za I. pololetí 2011
05) Participace obcí na protidrogové politice v Libereckém kraji – smlouva o poskytnutí finančních prostředků na protidrogovou politiku o. s. 
      Most k naději a o. s. Advaita na II. pololetí roku 2011
06) Prominutí doplatku kupní ceny ve výši 723.600,- Kč dle dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. A-06-7500/2005 uzavřené s p. Milanem Dordou
07) Ţádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
08) Ţádost příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417
09) Revokace usnesení č. 820/10/B ze dne 29. září 2010
10) Záměry
10A) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3866/1 v k. ú. Česká Lípa
10B) Záměr prodeje části pozemku p. č. 4068/50 v k. ú. Česká Lípa
10C) Záměr obce prodat část pozemku p. č. 350/3 v k. ú. Častolovice u České Lípy
10D) Záměr bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Česká Lípa
10E) Záměr prodeje pozemku p. č. 1589/4 v k. ú. Česká Lípa
10F) Záměr prodeje částí pozemků p. č. 914/1 a 973/2 v k. ú. Česká Lípa
10G) Záměr prodeje části pozemku p. č. 6/1 v k. ú. Česká Lípa
10H) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3874/2 v k. ú. Česká Lípa
10I) Záměr směny pozemků se společností Lesy ČR
11) Převody
11A) Převod nemovitosti do osobního vlastnictví
11B) Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Lípa
12) Prodeje
12A) Prodej části pozemku p. č. 2567/1 v k. ú. Česká Lípa
12B) Prodej pozemku p. č. 3969/335 v k. ú. Česká Lípa
12C) Prodej pozemku p. č. 3969/334 v k. ú. Česká Lípa
12D) Prodej pozemku p. č. 3969/333 v k. ú. Česká Lípa
12E) Prodej pozemku p. č. 3969/332 v k. ú. Česká Lípa
12F) Prodej pozemku p. č. 3969/331 v k. ú. Česká Lípa
12G) Prodej pozemku p. č. 295/21 v k. ú. Ţizníkov
13) Přidělení veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny a oprava krovu na objektu MŠ Dolní Libchava“
14) Novostavba MŠ Pastelka v České Lípě
15) Uzavření Smlouvy č. OLP/2085/2011 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Grantového fondu
16) Dopravní řešení křiţovatek ulic Partyzánská a Česká, Česká Lípa – žádost o dotaci
17) Návrh na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj
18) Návrh moţného řešení turistických autobusů pro rok 2012
19) Rekonstrukce koupaliště v Dubici
20) Název ulic v České Lípě
21) Sportovní granty 5. etapa 2011
22) Udělení finančního příspěvku formou grantu v oblasti památkové péče
23) Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa
24) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Partyzánská
25) Zápisy z výborů
25A) Zápisy ze 7. a 8. zasedání kontrolního výboru
25B) Zápis ze 7. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch
25C) Zápis ze 7. zasedání FV konaného dne 7.09.2011
25D) Zápis z 8. jednání výboru ZM pro sport
25E) Zápis z 9. jednání výboru ZM pro sport
25F) Zápis ze zasedání výboru pro rozvoj města a památky
25G) Zápis ze zasedání výboru pro rozvoj města a památky
25H) Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku
25I) Zápis z výboru pro výchovu a vzdělávání
25J) Zápis ze 7. jednání výboru pro ţivotní prostředí
26) Interpelace
26A) Interpelace – nové dopravní značky v ulici Boţeny Němcové
26B) Interpelace – rušení nočního klidu v Hrnčířské ulici
26C) Interpelace – práce VPP
27) Informační materiály
28) Různé

Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Česká Lípa nebo u svých zastupitelů.

Jejich kontakty najdete na adrese: www.mucl.cz , samospráva a volby, zastupitelstvo.

Kontakty na úředníky MěÚ Česká Lípa najdete na www.mucl.cz , městský úřad, kontakty.

Mgr. Hana Moudrá
starostka města Česká Lípa

Komentáře jsou zavřeny.