Liberecký den – Stále více se ukazují výhody silné vodárenské společnosti

Podle Petra Skokana, předsedy představenstva Severočeské vodárenské společnosti a starosty města Česká Lípa, je existence silné vodárenské společnosti pro obce a města velkým přínosem.

Co čeká v nejbližším období Severočeskou vodárenskou společnost?
Čekají nás miliardové investice do vodovodů a kanalizací, které po České republice požaduje Evropská unie. Do roku 2010 musí mít čistírnu odpadních vod každé město nad dva tisíce obyvatel, v sídlech nad deset tisíc obyvatel musí být čistírny schopné odstranit z odpadní vody i fosfor a dusík. Přísnější budou rovněž podmínky na distribuci pitné vody. U té SVS již normy splňuje téměř na sto procent, proto se zaměříme hlavně na řešení čistíren odpadních vod.

O jak velké investice půjde?
Do modernizací a výstavby nových čistíren a kanalizačních sítí je nutné v celém regionu působnosti SVS, tedy na většině území Libereckého a Ústeckého kraje, investovat celkem cca 10 miliard korun. Vlastní zdroje SVS, jež budou k dispozici, se ale odhadují jen ve výši kolem 3,7 miliardy Kč pokud počítáme se stále stejným 5% nárůstem ceny vodného/stočného. Vlastní zdroje SVS se doplňují dotacemi ze státního rozpočtu, z EU a Ministerstva životního prostředí SRN.

Dá se zvládnout modernizace čistíren tak, aby do roku 2010 byly v souladu s normami EU?
Požadavky na výstavbu a rekonstrukci vodárenské infrastruktury vznášené obcemi nelze splnit najednou a všechny. SVS po finanční stránce participuje na řadě projektů, pokud však nemá dojít k podstatnému zvýšení ceny vody, je při výběru projektů limitována výší poskytovaných státních dotací a dotací z fondů Evropské unie (např. z Kohezního fondu). Nadále počítáme, že z větší části aspoň 60% na potřebnou modernizaci vodárenské infrastruktury přispěje formou dotací EU a stát. Z tohoto hlediska by proto bylo žádoucí navýšení podílu státu na dotacích.

Co mohou udělat pro modernizaci vodárenské infrastruktury samotné obce?
SVS má dlouholeté zkušenosti s přípravou projektů spolufinancovaných EU. Vyjadřujeme ochotu pomáhat svým akcionářům při přípravě jejich projektů, které nebyly zařazeny do programů SVS. Důležité je, aby docházelo ke sdružování projektů více obcí při podávání žádostí o dotace z fondů EU tak, aby souhrnná výše investice přesáhla 10 milionů eur, což je podmínka EU.

Jaký je dnes podíl obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci, např. ve srovnání s EU?
Podíl obyvatel v regionu působnosti SVS, napojených na veřejný vodovod byl v roce 2003 92,8% (průměr EU je 63%), na veřejnou kanalizaci 77% (průměr EU je 82,5%), na čistírny odpadních vod 69% (průměr EU je 68,5%).

Jaký projekt SVS spolufinancovaný EU se týká Libereckého kraje?
V současnosti je v přípravě SVS v Libereckém kraji rozsáhlý Integrovaný projekt “Lužická Nisa”, jehož obsahem je konkrétně: Rekonstrukce úpravny vody Souš, jednoho ze tří rozhodujících zdrojů pitné vody pro 150 tisícovou aglomeraci Liberec a Jablonec, Dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec Jablonec nad Nisou, celkem pět dílčích akcí v okrese Liberec a tři v okrese Jablonec nad Nisou. Rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Liberci. Ačkoliv jde o poměrně nové zařízení, uvedené do provozu teprve v roce 1994, nedosahuje parametrů požadovaných směrnicemi EU a současnou legislativou ČR její rekonstrukce by měla být v rozsahu kolem 220 milionů korun. Celkové náklady na projekt Lužická Nisa jsou odhadovány ve výši cca 1 miliardy Kč. Realizace je naplánována do konce roku 2008. O přijetí tohoto projektu Evropská komise rozhoduje. Je výhodou silné vodárenské společnosti, že se tímto způsobem může pouštět do rozsáhlých projektů, to by bylo nad síly jednotlivých měst a obcí.

A v současnosti nebo v nejkratším časovém horizontu?
Letos se v Libereckém kraji realizuje několik desítek akcí buď plně investovaných SVS, nebo zařazených do programu spolufinancování. Namátkou několik akcí z posledního období: Rekonstrukce vodovodu ve Smržovce, právě teď v září zahájená rekonstrukci čistírny odpadních vod v Českém Dubu a rekonstrukce kanalizace v Hrádku nad Nisou, není skutečně prostor vyjmenovávat všechny.

| Zpět na seznam zpráv | Vloženo: 14. 09. 2004
 

Komentáře jsou zavřeny.