Chcete v nadcházejících volbách do Senátu usednout do volební komise?

Členem se může stát občan České republiky nebo jiného státu, který má v tuzemsku právo volit a je mu více než 18 let. Jako člen volební komise navíc máte právo na zajímavou odměnu. Kolik to je a máte zároveň nárok i na náhradu mzdy?

Kdo se může stát členem volební komise?

Podle zákona může být členem volební komise občan České republiky nebo jiného státu, který má právo volit na našem území. Další podmínkou je přihlášení k trvalému pobytu v tuzemsku, v případě státního příslušníka jiného členského státu EU stačí i registrovaný přechodný pobyt. Člen komise musí být plnoletý a nesmí u něj nastat překážka výkonu volebního práva –⁠ například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí svobody. Logickým předpokladem pro usednutí do volební komise je, že člen nesmí být zároveň kandidátem do krajských voleb nebo voleb do Senátu.

Delegování členů politickou stranou

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina je zaregistrována pro krajské nebo senátní volby, může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise. Nejpozději tak musí učinit 30 dnů přede dnem konání voleb, to je do 4.9.2020. Delegování členů a náhradníků politickou stranou znamená doručení seznamu navrhovaných osob starostovi obce. Seznam navrhovaných členů musí obsahovat jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. Strana může dále navrhnout i konkrétní okrskovou volební komisi v rámci dané obce, kam by měli být navržení kandidáti zařazeni. Pokud tento údaj neuvedou, rozřadí osoby do jednotlivých okrskových volebních komisí sám starosta.

Hlásit do volební komise se můžete na Facebook stránce Spolehnutí do pátku 4.9. do 14:00. Poté se můžete ještě přihlásit na obecním úřadě.

Jaká je odměna volební komise?

Stát se členem volební komise může být zajímavá brigáda. Nezáleží na tom, zda je člen delegován politickou stranou, nebo se k účasti ve volební komisi přihlásí dobrovolně –⁠ v obou případech má nárok na odměnu. Nejedná se o plat, ale o zvláštní odměnu za výkon funkce pro člena volební komise, která mu přísluší jednorázově. Ta činí v základu 1800 Kč, ale jelikož jsou volby 2020 kombinované, tedy volí se do Senátu a krajských zastupitelstev, je odměna pro volební komisi navýšena ještě o 400 korun. Úkolem členů okrskové volební komise je dohled nad řádným průběhem voleb ve svěřeném okrsku. Členové zapisují voliče na základě občanských průkazů, dbají na pořádek ve volební místnosti a mají pod dohledem správnost a tajnost hlasování. Po ukončení voleb sčítají členové volební komise hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování. Volební komisi vede předseda, který je vylosován na ustavující schůzi. Ta se koná několik dní před volbami a svolává ji starosta obce. Předsedovi připadá základní odměna ve výši 2200 Kč plus navýšení o 400 Kč. Nově získává vyšší odměnu rovněž místopředseda volební komise, a to v základní výši 2100 Kč.

V práci dostanete volno i náhradu mzdy Podle zákona má člen okrskové volební komise, který je zaměstnancem, nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. To znamená, že ve volební den máte právo na volno a k odměně pro člena komise dostanete i svoji mzdu. Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci poskytne volno a náhradu mzdy, se může posléze obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci. Členové volební komise, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru, ale pracují jako OSVČ, mají kromě odměny pro členy komise nárok ještě na náhradu ušlého výdělku, maximálně ve výši 340 Kč za den. Nárok na náhradu ušlého výdělku uplatní OSVČ u obecního úřadu, ale musí svoji výdělečnou činnost také prokázat.

Komentáře jsou zavřeny.