Byla kanalizace v Putimi předražena?

Ve věci předražení tlakové kanalizace v Putimi jsem interpeloval 16. května 2013 ministra Bendla.

„Pane zde přítomný ministře zemědělství Bendle, oceňuji, že na rozdíl od jiných, kteří tady byli interpelováni a věděli to, tak jsme jim nestáli za to, aby zde byli přítomni. Jsem rád, že vaši pozornost k našim interpelacím máme.

Já bych vás chtěl upozornit na podezření na předražení výstavby kanalizace v obci Putim, na vyvádění veřejných zdrojů ze Státního zemědělského intervenčního fondu, resp. Ministerstva zemědělství.

Z pdkladů, které mi byly předloženy, a z jednání, kterých jsem se zúčastnil, vyplývá, že v letech 2009 – 2010 činily celkové náklady na výstavbu kanalizace podle projektu více než 71 mil. korun a mohlo tam být oproti platným předpisům vyvedeno více než 19 mil. korun a celková škoda by mohla činit až 33 mil. korun. Do roku 2008 budovala obec spádovou kanalizaci, náklady na její výstavbu byly 30 mil. korun. Tato investice však byla stavbou tlakové kanalizace znehodnocena. V roce 2008 potom předložil starosta záměr na vybudování úplné kanalizace tlakovou technologií. Zastupitelstvo obce záměr schválilo, v září 2009 byla zaslána žádost o dotaci a v polovině října byla tato žádost schválena.“

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl mi odpověděl: „Já jsem měl avizováno, že se budete ptát na tlakovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod Putim, tak vám řeknu, co vše se podařilo od okamžiku, kdy jsem se dověděl téma vaší interpelace, zjistit.

Investorem tlakové kanalizace a ČOV Putim je obec Putim, investiční náklady 71,020 mil. korun, dotace 56,817 mil. korun. Vlastní zdroje investora, tudíž obce Putimi, 14,2 mil. korun.

Jedná se o výstavbu 5 642 m kanalizace plus čistírny odpadních vod. První rozhodnutí o tom bylo vydáno 19. listopadu 2009.

Dne 22. října 2012 přijala Agentura pro zemědělství a venkov Písek zprávu o závěrečném vyhodnocení. Dne 14. listopadu 2012 byla zpráva o závěrečném vyhodnocení přijata Ministerstvem zemědělství. Byl doložen také protokol o výsledku kontroly, provedené finančním ředitelstvím v Českých Budějovicích, o čerpání dotací poskytnutých obci Putim, a to bez závad.

Všechny požadované doklady byly doloženy a byly v souladu s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace. Dne 29. listopadu 2012 byla investorovi definitivně přiznána dotace.

Celkové náklady akce byly stanoveny na základě výběrového řízení, které proběhlo podle mých informací v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zvítězila společnost, která podala nejlevnější nabídku.

Na základě četných podnětů byla akce tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod Putim prověřena odborem vodovodů a kanalizací a také odborem auditu a supervize Ministerstva zemědělství, který provedl kontrolu ve dnech 3. prosince 2010 až 10. února 2011, v rámci kteréžto nebylo zjištěno žádné pochybení v činnostech orgánů státní správy.

Současně ale probíhalo šetření Policie České republiky a útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura České Budějovice, který provedl šetření ve věci zneužívání veřejných zdrojů při výstavbě tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Putim, a bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, nasvědčující tomu, že by byl spáchán nějaký trestný čin.

Kontrolu provedlo také finanční ředitelství v Českých Budějovicích o čerpání dotací poskytnutých obci Putim a výsledek kontroly finančního ředitelství v Českých Budějovicích ukázal, že vše je bez závad.

Pokud máte cokoliv, co by nasvědčovalo jakémukoliv kriminálnímu činu, předejte to Policii České republiky. Více k tomu neumím říci, případně mohu dát možnost nahlédnout do všech dokladů, které se této aktivity týkají, plus do všech protokolů, které jsme měli v rámci kontroly k dispozici.“

Na vsvětlení ministra Bendla jsem ještě stručně reagoval: „Já nemám důvod panu ministrovi nevěřit. Na druhou stranu, podle mých informací se tím policie opravdu zabývala, ovšem věc odložila s tím, že nemá finanční prostředky na objednání znaleckých posudků. To bude zřejmě moje interpelace, ale už na jiného ministra než na ministra zemědělství.“

Komentáře jsou zavřeny.